Laatst nagekeken: 12/10/2022

Stookolietank

Een stookolietank in mijn (toekomstige) woning: wat nu?

Heel wat woningen worden verwarmd aan de hand van stookolie, ook wel mazout genoemd, die ter plekke wordt opgeslagen in een stookolietank. Omdat de opslag van grote(re) hoeveelheden stookolie risico’s van bodemverontreiniging en -vervuiling met zich meebrengt, is het belangrijk om de stookolietank met de nodige voorzichtigheid te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo ben je als eigenaar verplicht om de stookolietank regelmatig te laten keuren om problemen te kunnen opsporen en risico’s te kunnen inperken. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de uit te voeren controles van de stookolietank.

Keuring vóór ingebruikname  

Ligt de woning met de stookolietank in Vlaanderen, dan ben je als eigenaar wettelijk verplicht de stookolietank een eerste keer te laten keuren na de plaatsing, maar vóór de eerste ingebruikname. Als de stookolietank een volume heeft groter dan 5.000 liter, dan ben je ook verplicht dit te melden aan het college van burgemeester en schepenen van jouw gemeente of stad. Is het volume van de tank groter dan 20.000 of 50.000 liter, afhankelijk van de inhoud, dan bestaat bovendien de verplichting een milieuvergunning aan te vragen alvorens de plaatsing van de tank kan gebeuren.

Keuring als de tank in gebruik is

Ook wanneer de stookolietank in gebruik is, dient deze op periodieke basis gekeurd te worden. De frequentie van deze keuring is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • het volume van de stookolietank,
  • de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones), en
  • het soort tank: ondergronds of bovengronds.

Een ondergrondse tank met een volume van minder dan 5.000 liter dient binnen de 5 jaar gekeurd te worden. Een bovengrondse tank met een volume van minder dan 5.000 liter, die in gebruik genomen werd ná 1 maart 2009, hoeft niet verplicht periodiek gekeurd te worden.

Een ondergrondse tank met een volume boven de 5.000 liter dient om de twee jaar beperkt te worden gekeurd en om de 15 jaar grondig. Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van dit grondig onderzoek. Een bovengrondse tank met een volume boven de 5.000 liter dient om de drie jaar beperkt te worden gecontroleerd. Als de tank een inhoud van meer dan 20.000 liter heeft, dient er bijkomend om de 20 jaar een grondig onderzoek te worden gepland.

Is de woning met stookolietank gelegen in een waterwingebied of beschermingszone, dan gelden er striktere, bijkomende regels.

Procedure van de keuring

Particuliere tanks met een volume onder de 5.000 liter mogen enkel gekeurd worden door een erkende technicus stookolietanks. Bij tanks met een volume boven de 5.000 liter, mag dit naast de technicus stookolietanks ook een erkende milieudeskundige in de discipline ‘houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’ zijn.

De technicus of deskundige zal volgende controles uitvoeren:

  1. een visuele controle van de tank, met inbegrip van de overvulbeveiliging,
  2. het lekdetectiesysteem,
  3. de inkuiping,
  4. de eventuele verontreiniging buiten het reservoir.

Je zorgt er best voor dat het reservoir, de leidingen, de overvulbeveiliging en het lekdetectiesysteem of de inkuiping van de stookolietank aanwezig zijn tijdens de controle zodat deze optimaal gekeurd kunnen worden.

Bij goedkeuring van de stookolietank, zal je een keuringsattest en een groen plaatje ontvangen. Dit groene plaatje, ook wel de ‘groene dop’ genoemd, wordt aangebracht ter hoogte van de vulopening van de tank, zodat stookolieleveranciers meteen weten dat de tank goedgekeurd is en dat ze stookolie mogen leveren.

Indien de tank wordt afgekeurd of niet voldoet, ontvang je als eigenaar eveneens een keuringsattest en een oranje of rood plaatje. Een oranje plaatje betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, maar dat de gebreken niet meteen aanleiding geven tot verontreiniging buiten de tank. Je krijgt als eigenaar een overgangsperiode van maximaal 6 maanden, waarin de tank nog mag worden gevuld of bijgevuld, om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Je dient de tank opnieuw te laten keuren voor het verstrijken van de periode van 6 maanden. Een rood plaatje betekent dat de installatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en niet opnieuw gevuld mag worden. Deze dient eerst te worden hersteld en herkeurd, en kan pas na goedkeuring opnieuw worden gevuld.

Moet ik mijn stookolietank laten keuren bij verkoop van mijn woning?

In principe staan de eigendomsoverdracht van de woning en de keuring van de stookolietank volledig los van elkaar. Je bent dus wettelijk niet verplicht om je stookolietank te laten (her)keuren, specifiek omwille van de verkoop van je woning. Gezien het feit dat je als eigenaar van de tank gebonden bent aan een keuring voor ingebruikname, en in sommige gevallen ook aan een periodieke keuring, zal je bij verkoop van de woning wel het keuringsattest van de stookolietank moeten kunnen voorleggen.

Beschik je op het ogenblik van de verkoop van je woning niet over het keuringsattest van de stookolietank? Dan kan je beslissen om het pand alsnog te verkopen inclusief de niet-gekeurde stookolietank. De verplichting tot (her)keuring van de tank komt dan bij de koper te liggen. Een tweede mogelijkheid is om de tank te laten keuren alvorens de verkoop van de woning plaatsvindt. Deze optie is sterk aan te raden om discussies tussen koper en verkoper te vermijden, mocht eventuele bodemverontreiniging opduiken en de aanwezigheid en het tijdstip van ontstaan ervan betwist worden.